W dniu 17 maja 2010 r. na wniosek Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych naszego Stowarzyszenia odbyło się w Polskim Centrum Akredytacji posiedzenie Specjalistycznego Komitetu Technicznego ds. Rzeczoznawstwa Samochodowego. Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Departamentu Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury - Pan Andrzej Bogdanowicz. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu:

  • Bogusław Bień - Kierownik CCRS SRTSiRD,
  • Andrzej Zemlak - Kierownik CCR PZM,
  • Wojciech Ambroszko - ECCRSRS TUVPOL Sp. z o.o.,
  • Jan Unarski - Instytut Ekspertyz Sądowych,
  • Ryszard Cota - Info-Ekspert Sp. z o.o.
  • oraz przedstawiciele PCA.

Głównym tematem posiedzenia było wprowadzenie do dokumentu wydanego przez PCA: „Działania Jednostek Certyfikujących Rzeczoznawców Samochodowych” – DAC 12 (wyd. 2 z 20.02.2007 r.) zmian wnioskowanych przez CCRS SRTSiRD. W wyniku głosowań wszystkie te zmiany zostały uchwalone. Przewodniczący SKTds.RS przedstawił informację o projektowanych zmianach w prawie o ruchu drogowym, które są w trakcie opiniowania przez Komitet UE. Wśród tych zmian są zapisy o tym, że:

  • badania dopuszczające do ruchu pojazdy, których zmieniono przeznaczenie lub wyposażenie, mogą dokonywać tylko Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów z udziałem rzeczoznawcy samochodowego, a diagności będą egzaminowani komisyjnie i rejestrowani na listach prowadzonych przez wojewodów;
  • nie będą zwalniane z homologacji pojedyncze sztuki samochodów;
  • po skreśleniu z listy rzeczoznawców prowadzonej przez MI o ponowną certyfikację taki rzeczoznawca będzie się mógł ubiegać po 5 latach.

Ponadto potwierdzono poprzednie ustalenia, że jednostki certyfikujące nie będą akredytowane w zakresie ocen pojazdów zabytkowych (kompetencje rzeczoznawców do ocen tych pojazdów mogą być oceniane poza systemem akredytacji). Termin kolejnego posiedzenia SKTds.RS zaplanowano na październik 2010 r.