Zarząd Główny Stowarzyszenia z głębokim żalem zawiadamia, że:

W dniu 22 września 2014 roku, zmarł przeżywszy 64 lata
nasz Kolega
mgr inż. Maciej Okniński
członek naszej Organizacji od roku 1990. Ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej, zasiadał we Władzach Naczelnych Stowarzyszenia w latach 1998 – 2012, w roku 1998 uzyskał tytuł Rzeczoznawcy – Weryfikatora, od 2002 roku posiadał Certyfikat kompetencji z zakresu CA i CC, był członkiem wielu Zespołów działających w Stowarzyszeniu. W latach 1996 - 2012 był Prezesem Oddziału SRTSiRD w Łodzi. W Kadencji 2012 – 2016 był Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. W roku 2014 Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w uznaniu zasług dla rozwoju i działalności SRTSiRD nadało Koledze Maciejowi Oknińskiemu godność Członka Honorowego.