Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE

CCRS certyfikuje rzeczoznawców maszyn i urządzeń zgodnie z przyjętym programem certyfikacji i wydaje certyfikaty w następujących kompetencjach:

 • "CM" - maszyny, urządzenia i narzędzia: drogowe, budowlane, leśne, rolnicze, ogrodnicze,
 • "CS" - silniki spalinowe poza pojazdowe.

Zakres kompetencji CM – obejmuje wiedzę i czynności niezbędne do opracowania opinii/ekspertyzy dotyczącej określenia stanu technicznego, wyceny wartości, wartości pozostałości oraz określenia lub weryfikacji koszów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi drogowych, budowlanych, leśnych, rolniczych, ogrodniczych w tym o ruchomym podwoziu (mobilnych) wykorzystujących między innymi rozwiązania techniki motoryzacyjnej.

Zakres kompetencji CS – obejmuje wiedzę i czynności niezbędne do opracowania opinii/ekspertyzy dotyczącej określenia stanu technicznego, wyceny wartości, wartości pozostałości oraz określenia lub weryfikacji koszów napraw silników spalinowych przeznaczonych do:

 • maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach określonych ustawą z dnia 15 lipca 2020r o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nie poruszających się po drogach,
 • urządzeń i narzędzi stacjonarnych i przemieszczanych określonych w rozporządzeniu UE 2016 / 1628 art.2 ppkt. a, b, c, d, f, h, j, k, l, m,
 • maszyn o ruchomym podwoziu nie wymienionych wyżej.

Wymagania wstępne

Do procesu certyfikacji może przystąpić każdy kandydat, który:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanika i budowa maszyn lub związanym z mechaniką i budową maszyn (mechanika i budowa pojazdów, inżynieria eksploatacji, transport) lub wyższe techniczne plus studia podyplomowe na kierunku związanych z budową maszyn lub techniczne i minimum 5 lat pracy w obszarze związanym z eksploatacją maszyn i urządzeń,
 • posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z budową i eksploatacją maszyn,
 • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
 • odbyła przynajmniej jedno szkolenie z obszaru wyceny wartości maszyn/urządzeń,
 • przedstawi wykaz sporządzonych opinii / ekspertyz z dotychczasowej działalności), z którego co najmniej trzy podlegają wyborowi i ocenie w trakcie procesu certyfikacji,
 • zobowiąże się do nieujawniania poufnych materiałów egzaminacyjnych lub uczestniczenia w nieuczciwych praktykach podczas odbywania egzaminu.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat po:

 • uzyskaniu pozytywnego wyniku z oceny i egzaminu w zakresie wnioskowanych kompetencji,
 • uiszczeniu opłaty za proces certyfikacji,
 • zawarciu umowy z jednostką certyfikującą na nadzorowanie certyfikatu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania zasad zawartych w obowiązującym Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy.

Ponowna Certyfikacja

Aby przedłużyć ważność posiadanej certyfikacji na kolejne 3 lata rzeczoznawca powinien:

 • złożyć odpowiedni wniosek,
 • posiadać aktualny certyfikat,
 • uzyskać pozytywny wynik nadzoru nad certyfikacją,
 • przekazać dokumenty potwierdzające podwyższenie kwalifikacji w zakresie posiadanych kompetencji rzeczoznawcy samochodowego (minimum jedno szkolenie w okresie ważności posiadanego dotychczas certyfikatu),
 • uzyskać pozytywny wynik oceny i egzaminu ustnego składanego przed Komisją Egzaminacyjną CCRS.

Pliki do pobrania