Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

CENTRUM CERTYFIKACJI RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE

CCRS certyfikuje rzeczoznawców samochodowych potwierdzając kompetencje rzeczoznawcy samochodowego, o których mowa w Art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w zakresie następujących kompetencji:

 • "CA" - technika pojazdowa,
 • "CB" - rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,
 • "CC" - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów,
 • "CZ" - pojazdy zabytkowe.

Zakres kompetencji CA – obejmuje:

 • czynności określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • czynności określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • inne czynności nie wynikające z ww. ustawy dotyczące techniki pojazdowej w tym również dotyczące wykorzystania rozwiązań techniki pojazdowej i motoryzacyjnej w maszynach i urządzeniach.

Zakres kompetencji CB – obejmuje czynności nie wynikające z ww. ustawy, niezbędne do opracowania opinii/ekspertyzy dotyczącej określenia przebiegu zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku drogowego) lub określenia możliwości jego wystąpienia lub niewystąpienia.

Zakres kompetencji CC – obejmuje czynności nie wynikające z ww. ustawy, niezbędne do opracowania opinii/ekspertyzy dotyczącej wyceny wartości pojazdu, wartości jego pozostałości, określenia lub weryfikacji koszów napraw pojazdów ich zespołów i elementów.

Zakres kompetencji CZ – obejmuje czynności nie wynikające z ww. ustaw, niezbędne do opracowania opinii/ekspertyzy dotyczącej pojazdu zabytkowego stanowiącej podstawę do uznania pojazdu za zabytkowy lub za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba która:

 1. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 2. posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
 3. posiada prawo jazdy kategorii: A, B i C1 lub C,
 4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Wymagania, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

W przypadku ubiegania się o kompetencję CB i/lub CC i/lub CZ wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej oraz jednoczesne ubieganie się lub posiadanie certyfikatu w zakresie kompetencji CA.

Ponadto zgodnie z wymaganiami programu certyfikacji kandydat ubiegający się o certyfikat rzeczoznawcy w CCRS powinien:

 • przedstawić wykaz wykonanych przez siebie ocen/opinii z zakresu kompetencji wnioskowanych do potwierdzenia certyfikatem (minimum 10 ocen/opinii obejmujących odpowiednie kompetencje), które podlegają ocenie przez CCRS.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat po:

 • uzyskaniu pozytywnego wyniku z oceny i egzaminu w zakresie wnioskowanych kompetencji,
 • uiszczeniu opłaty za proces certyfikacji,
 • zawarciu umowy z jednostką certyfikującą na nadzorowanie certyfikatu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania zasad zawartych w obowiązującym Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Samochodowego.

Ponowna Certyfikacja

Aby przedłużyć ważność posiadanej certyfikacji rzeczoznawca samochodowy powinien:

 • posiadać aktualny certyfikat,
 • uzyskać pozytywny wynik nadzoru nad certyfikacją,
 • przekazać dokumenty potwierdzające podwyższenie kwalifikacji w zakresie posiadanych kompetencji rzeczoznawcy samochodowego (minimum jedno szkolenie w okresie ważności posiadanego dotychczas certyfikatu),
 • uzyskać pozytywny wynik oceny i egzaminu ustnego składanego przed Komisją Egzaminacyjną CCRS.

Pliki do pobrania