Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

„BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”

Uprzejmie informuję, że uruchomiony został nabór na XXIII edycję Studiów Podyplomowych „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”, prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej przy współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. nadzw. WAT

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia cieszą się zainteresowaniem i są prowadzone nieprzerwanie od 22 lat. Obejmują ponad 220 godz., wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich celem jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych lub kosztorysowania napraw i wyceny samochodów. W czasie zajęć, prowadzonych na stusiach podyplomowych, poruszana jest tematyka:

 • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów,
 • mechaniki ruchu pojazdów samochodowych w złożonych i krytycznych sytuacjach drogowych,
 • diagnostyki i badań pojazdów,
 • zagadnień prawnych i techniczno-analitycznych pracy biegłego,
 • techniki komputerowej,
 • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego,
 • zagadnień techniczno-prawnych dot. wypadków drogowych,
 • rekonstrukcji wypadków drogowych,
 • kosztorysowania napraw i wyceny samochodów (tylko dla profilu Kosztorysowanie napraw i wycena samochodów).

Studia Podyplomowe trwają dwa semestry, w czasie dziesięciu weekendowych zjazdów
w miesiącach październik – czerwiec (w tym część zdalnie) z następującym podziałem:
sobota-niedziela – studia podyplomowe,
piątek (od godz. 15:45) – dodatkowe szkolenie specjalistyczne.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z ośrodków współorganizujących studia oraz zaproszonych ekspertów. Studia kończą się obroną pracy końcowej, planowaną w miesiącu wrześniu.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy studiów podyplomowych dodatkowo mają możliwość wyboru jednego z trzech profili szkolenia specjalistycznego, rozszerzającego program studiów podyplomowych o dodatkowe 42-48 godzin (w zależności od profilu szkolenia), w zakresie:

 • technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. A),
 • rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B),
 • kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).

Obszarem tych szkoleń jest praktyczne wykonywanie ocen technicznych i opinii z wykorzystaniem techniki komputerowej w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu i rekonstrukcji wypadków drogowych (oprogramowanie V-SIM, PC-CRASH) oraz kosztorysowania napraw i wyceny samochodów z wykorzystaniem programów Audatex i Info – Ekspert.

Szkolenie specjalistyczne otwiera drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy dla absolwentów spełniających wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców obowiązujące w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Uczestnicy studiów mają także możliwość uczestniczenia w dodatkowym szkoleniu Audatex i/lub V-SIM. Zdobycie wiedzy w tym obszarze jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Dodatkowa opłata (atrakcyjna) uzależniona jest od kosztów wskazanych przez organizatorów tych szkoleń, firmy Audatex i Cybid.

Uwaga: poszczególne profile szkolenia specjalistycznego oraz dodatkowe szkolenie Audatex i V-SIM są uruchamiane, gdy na wybrany rodzaj szkolenia zgłosi się nie mniej niż 12 osób.

W ramach studiów można uzyskać:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (PW), Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (SRTSiRD) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS),
 • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydane przez SRTSiRD przy współpracy z WAT, PW i ITS,
 • certyfikat ukończenia szkolenia Audatex, V-SIM.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 28.09.2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej (pdf)