Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Jak zostać rzeczoznawcą - członkiem Stowarzyszenia

 1. złożyć w Oddziale Stowarzyszenia podanie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,
  Wymagania dla kandydata na rzeczoznawcę - członka Stowarzyszenia
  • obywatelstwo polskie,
  • wiek 25-50 lat,
  • wyższe wykształcenie kierunkowe,
  • co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa w zagadnieniach związanych z motoryzacją,
  • prawo jazdy co najmniej kategorii C1 lub C,
  • niekaralność sądowa,
  • wzorowa postawa moralna, etyczna, obywatelska i społeczna,
  • rekomendacja rzeczoznawcy Stowarzyszenia
 2. pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny,
 3. odbyć staż asystencki polegający na praktycznej nauce sporządzania ekspertyz pod nadzorem rzeczoznawcy oraz odbyciu obligatoryjnego szkolenia,
 4. pozytywnie zaliczyć egzamin końcowy i weryfikacyjny,
 5. po zaliczeniu procedur egzaminacyjnych kandydat składa przyrzeczenie następującej treści
  "Świadom znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki Rzeczoznawcy - członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, będę wykonywał z całą sumiennością i bezstronnością, według najlepszej mojej wiedzy, woli i sumienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami"
 6. zakończeniem procedury przyjęcia kandydata na rzeczoznawcę - członka Stowarzyszenia - jest otrzymanie przez niego legitymacji członkowskiej.