Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Stowarzyszenie nasze zostało powołane w 1990 roku wolą grupy rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego. Korzenie tej grupy sięgają roku 1948. Przez wszystkie lata rzeczoznawcy skupieni obecnie w Stowarzyszeniu wykształcili własny model działalności rzeczoznawczej, obejmujący:

  • warunki przyjmowania i tryb szkolenia kandydatów na rzeczoznawcę samochodowego,
  • sylwetkę etyczną,
  • zakres wiedzy fachowej,
  • procedury uzupełniania wiedzy,
  • sposób i tryb opracowywania rezultatów badań rzeczoznawczych,
  • weryfikacji opracowań.

Tym swoistym know-how Stowarzyszenie obejmuje 1100 rzeczoznawców i asystentów rzeczoznawców w całym kraju, skupionych w 29 oddziałach i zespołach terenowych.

Ostatnie lata, a szczególnie okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej, spowodowały zmianę spojrzenia na rolę i status rzeczoznawcy w działaniach usługowych. Zlikwidowane w swoim czasie umocowanie prawne rzeczoznawcy samochodowego i powstanie żywiołowego pola usług rzeczoznawczych doprowadziło do zainicjowania przez Stowarzyszenie utworzenia - Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych. Po wielu miesiącach przygotowań i przeprowadzonych audytach, 14 marca 2000 roku utworzone przy Stowarzyszeniu Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, otrzymało akredytację PCBC nr 68/Cp-72/00, a następnie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AC 068. Procedura certyfikacyjna jest otwarta - dostępna dla wszystkich rzeczoznawców samochodowych i biegłych sądowych w Polsce, spełniających odpowiednie wymagania. Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji merytorycznych rzeczoznawcy samochodowego (biegłego sądowego) i stanowi oręż na konkurencyjnym rynku usług rzeczoznawczych. Przywrócone w roku 2002 umocowanie prawne rzeczoznawcy samochodowego Ustawą Prawo o Ruchu drogowym art. 79a umożliwia certyfikowanemu rzeczoznawcy wpisanie się na listę Ministerstwa Infrastruktury. Natomiast zleceniodawcy daje pewność, że certyfikowany rzeczoznawca posiada pełną wiedzę motoryzacyjną w zakresie uzyskanych kompetencji. Ostatnie zmiany w technice motoryzacyjnej spowodowały gwałtowne zapotrzebowanie na uzupełnianie wiedzy w ogólnie pojętym środowisku specjalistów motoryzacyjnych. Od roku 1998 Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego jest współorganizatorem wraz z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Instytutem Transportu Samochodowego, Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwa Samochodowego, prowadząc w szczególności zagadnienia dotyczące rekonstrukcji wypadków drogowych i kalkulacji napraw pojazdów samochodowych. Stowarzyszenie uczestniczy w organizowanych Studiach Podyplomowych na Politechnikach Radomskiej i Poznańskiej. Wspólnie z Politechniką Świętokrzyską i Politechniką Warszawską oraz ZMSTŚT PAN Stowarzyszenie organizuje cykliczne konferencje naukowo – techniczne „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych. Uzupełnianiem wiedzy rzeczoznawców zajmuje się powołany Oddział Stowarzyszenia - Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych. Oddział współpracuje z doświadczonymi specjalistami rzeczoznawczymi oraz z kadrą naukową wyższych uczelni technicznych i instytutów motoryzacyjnych. W ramach tej współpracy ma do dyspozycji laboratoria i infrastrukturę techniczną ww. instytucji.

Stowarzyszenie jest współwłaścicielem firmy INFO-EKSPERT, wydającej wszelkiego rodzaju wydawnictwa pomocne w pracach rzeczoznawczych. Pozycje określające wartości rynkowe i programy komputerowe są wykorzystywane zarówno przez rzeczoznawców samochodowych, warsztaty samochodowe jak towarzystwa ubezpieczeniowe.

Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia oprócz działalności własnej, obejmuje - odpowiednimi umowami - nadzór merytoryczny i sposób korzystania ze znaku i nazwy dla samodzielnych podmiotów gospodarczych jak: Spółki i Firmy zatrudniające Rzeczoznawców - członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest członkiem - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych FIEA, w której władzach na przestrzeni lat zasiadają nasi przedstawiciele. W roku 2009 Stowarzyszenie przejęło od FIEA - Kodeks Etyki Rzeczoznawcy Samochodowego, który po dostosowaniu do warunków krajowych obowiązuje w środowisku rzeczoznawców samochodowych. W ramach Stowarzyszenia działa Instytut Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego wykonujący opinie i ekspertyzy z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych, kosztorysowania napraw i określania wartości rynkowych pojazdów oraz prace związane z problematyką motoryzacyjną.

W roku 2003 Stowarzyszenie razem z Ministerstwem Kultury i Muzeum Techniki stworzyło grupę Ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych. Aktualnie grupa ta działa z rekomendacji Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawczych i potwierdzenia przez Ministra Kultury.

Nie sposób nie wymienić inicjatyw o mniejszym zasięgu jak: seminaria i konferencje współorganizowane z różnymi instytucjami, mające na celu poszerzenie wiedzy i integrację środowiska specjalistów samochodowych.

Określone szkoleniowe działania Stowarzyszenia, procedury współdziałania z rzeczoznawcami, procedury uzyskiwania kompetencji merytorycznych są gwarancją wysokiego poziomu technicznego i etycznego rzeczoznawców, członków „Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych – EKSPERTMOT” wyróżniających się znaczkiem „E” i taką samą sygnaturą na opracowywanych ocenach i opiniach.

Znak „E” jest chroniony patentem od roku 1992. Natomiast w roku 2001 Stowarzyszenie uzyskało ochronę znaku towarowego na skróconą nazwę „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych - EKSPERTMOT”.