Sample banner

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Usługi rzeczoznawcze

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w wielomiesięcznym i cyklicznym procesie szkoleń przygotowuje swoich rzeczoznawców do wykonywania na wysokim poziomie opinii i ekspertyz dotyczących pojazdów samochodowych. Rzeczoznawcy Stowarzyszenia wykonują usługi rzeczoznawcze w siedzibach podmiotów gospodarczych powiązanych umowami ze Stowarzyszeniem, rzadziej bezpośrednio w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia. Za jakość usługi bezpośrednio odpowiedzialny jest podmiot wykonujący usługę. Stowarzyszenie monitoruje jakość usług, a w przypadku każdego sygnału dotyczącego niewłaściwej jakości opinii podejmuje stosowne interwencje.

Do typowych usług należy wykonywanie opinii obejmujących poniżej opisane zadania.

Rekonstrukcja wypadku drogowego

Opinie w zakresie rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego, najczęściej wykonywane są dla Sądów, Prokuratury i Policji. Zadaniem tych opinii jest zazwyczaj odtworzenie przebiegu zdarzenia drogowego, w tym ustalenie prędkości pojazdów w chwili zderzenia, oraz przyczyn, które doprowadziły do sytuacji kolizyjnej. Opinie związane z analizą przebiegu wypadku sporządzane są z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, umożliwiających symulację przebiegu wypadku.

Ustalenie stanu technicznego pojazdu lub zespołu

Opinia obejmuje sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu lub wybranego niesprawnego zespołu, na dzień przeprowadzenia badań, na podstawie oględzin pojazdu. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub w ASO. Sporządzana opinia określa rozmiar i zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny powstania niesprawności lub uszkodzeń tych zespołów. Opis stanu technicznego pojazdu jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, lub do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu (np. w okresie gwarancji, po źle wykonanej naprawie itp.). Jest także niezbędny do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii technicznej.

Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu

Na podstawie oględzin pojazdu i analizy jego cech identyfikacyjnych w świetle danych producenta, możliwe jest dokładne ustalenie lub weryfikacja parametrów technicznych pojazdu, niezbędnych do dokonania zapisów w dowodach rejestracyjnych lub książkach pojazdów. Opinie takie mogą obejmować ustalenie rzeczywistego roku produkcji pojazdu.

Określenie wartości rynkowej pojazdu

Po dokładnym zidentyfikowaniu i ustaleniu stanu technicznego pojazdu, rzeczoznawca, przy użyciu katalogów i programów komputerowych określa, wartość rynkową pojazdu. Najlepiej jeśli wyceniający ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia własnych badań i oględzin pojazdu. Badanie takie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na ocenę zakresu i jakości wykonywanych wcześniej napraw blacharskich i lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także ustalenie tej wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces wyceny pojazdu rzeczoznawcy przeprowadzają w zgodności z Instrukcjami obowiązującymi w Stowarzyszeniu. Z reguły rzeczoznawcy Stowarzyszenia dokumentują wycenę samochodu sprawnego lub uszkodzonego wydrukami opinii z Komputerowego Systemu INFO EKSPERT.

Ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu

Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku, konieczne jest wskazanie elementów i części pojazdu wymagających naprawy i wymiany oraz przedstawienie technologii przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Opinie takie dodatkowo zawierają elektroniczną dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia całego pojazdu. Opinie zapewniają dokładną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania za powstałe szkody komunikacyjne.

Ustalenie kosztu naprawy pojazdu

Właściwe określenie kosztu naprawy pojazdu zgodnie z procesami technologicznymi zalecanymi przez producentów jest podstawą do rozliczenia się z warsztatem, któremu zlecamy wykonanie naprawy. Poprawne wyliczenie kosztów naprawy po kolizji lub po wypadku ma ogromne znaczenie przy ustaleniu odszkodowania. Przy pomocy odpowiednich programów komputerowych rzeczoznawcy Stowarzyszenia wyliczają koszty napraw nie tylko dla samochodów osobowych ale także dla motocykli, samochodów ciężarowych i autobusów.

Ustalenie jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw

Sposób i jakość przeprowadzonych w pojeździe napraw ma bezpośredni wpływ na przywrócenie jego właściwego stanu technicznego. W procesie naprawy pojazd powinien odzyskać funkcjonalność użytkową i walory estetyczne. Rzeczoznawca może ustalić zgodność przeprowadzonych napraw ze wskazanym wcześniej zakresem naprawy uszkodzeń lub zakresem zlecenia. Może również – na podstawie dokonania odpowiednich badań diagnostycznych – przeprowadzić analizę poprawności technologii naprawy. Opinie takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidnie przeprowadzonej naprawy lub niewłaściwie skalkulowanymi kosztami napraw.

Ustalenie parametrów pojazdu zabytkowego lub unikatowego

Ustalenie parametrów technicznych i stopnia oryginalności poszczególnych zespołów jest podstawą do ewentualnego uznania pojazdu za zabytkowy lub unikatowy. Ustaleń tych dokonywać mogą zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" rzeczoznawcy samochodowi. Rzeczoznawca może także określić wartość pojazdu zabytkowego lub unikatowego.